Istoric

ISTORICUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII

SPECIALIZAREA GEOGRAFIE

 • Universitatea Hyperion din Bucureşti a devenit instituţie de prim rang în rândul universităţilor de învăţământ superior din România. În complexitatea ei structurală se înscrie, într-o poziţie prioritară, Specializarea Geografie, domeniu ştiinţific de importanţă deosebită în practica contemporană.
 • Este un fapt recunoscut că, Specializarea Geografie, din cadrul Universităţii Hyperion se afirmă astăzi activ în rândul instituţiilor de învăţământ superior din România.
 • Specializarea Geografie a devenit centru remarcabil de atracţie pentru tineretul şcolar, dornic de a se forma în domeniul ştiinţelor geografice.
 • Atracţia spre Domeniul Geografie din cadrul Universităţii Hyperion, are motivaţii complexe. O primă motivaţie de acest sens o constituie atmosfera de înalt nivel academic, susţinută de cadrele didactice titulare şi parţial asociate, cadre didactice recunoscute pe plan naţional şi nu mai puţin internaţional, cadre cu stagii notabile în structurile învăţământului şi cercetării geografice româneşti.
 • Universitatea Hyperion prin prezenţa specializării geografie, găzduieşte două asociaţii ştiinţifice de prestigiu precum: Asociaţia Geografilor Umanişti din România (AGUR), patronată de reprezentanţi ai unităţilor geografice de învăţământ din România, având ca preşedinte pe prof.univ.dr.emerit Vasile S. Cucu. În acelaşi cadru se află Asociaţia Română de Limnogeografie (ARLG) având ca preşedinnte pe prof.univ.dr. doc. Petre Gâştescu. Ambele asociaţii formează structurile de bază ale Societăţii de Geografie din România al cărui preşedinte este prof.univ.dr. Mihai Ielenicz, cadru didactic asociat al specializării Geografie din cadrul Universităţii Hyperion. Fiecare din aceste personalităţi, acoperă principalele domenii ale învăţământului geografic.
 • La aceste personalităţi se adaugă specialişti de marcă din domeniul Geologiei precum prof.univ.dr. Gheorghe Popescu, preşedintele Societăţii de Mineralogie şi Petrografie a Mediului ”Ludovic Mrazec” şi preşedintele Societăţii de Geologie Economică a României.
 • Este un lucru deosebit de favorabil în afirmarea statutului ştiinţific al specializării Geografie din cadrul Universităţii Hyperion, faptul că toate cadrele didactice (asistenţi, lectori) au pregătire aprofundată prin doctorat.
 •  De asemenea cadrele didactice se remarcă prin prezenţa lor la manifestările organizate de Societatea de Geografie şi unităţile de învăţământ de profil din ţară şi străinătate. Sunt remarcabile unele contribuţii prin apariţia unor lucrări de valoare din Geografia României, privind diversele aspecte precum caracteristicile spaţiului carpatic, Geografia oraşului (Oraşele României), Geografia satului românesc, rolul geografiei în promovarea strategiilor regionale şi abordarea unor probleme de actualitate deosebită precum organizarea spaţiului României.
 • O motivaţie firească o constituie structura planului de învăţământ la cei trei ani de studiu, care potrivit reglementărilor ARACIS este întru totul similar unităţilor de învăţământ de profil din ţară.
 • Sunt recunoscute totodată preocupările constante ale cadrelor didactice pentru stimularea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, încă din primul an de studiu. Funcţionează în acest scop un Cerc Ştiinţific Studenţesc ”Simion Mehedinţi” în cadrul căruia numeroşi studenţi îşi expun, sub îndrumarea profesorilor încercările de cercetare ştiinţifică, este notabil în acest sens, că încă din prima zi de studiu, fiecare student, obţine o temă de cercetare (”Paşaport ştiinţific individual”) valabilă pentru toţi anii de studiu. Este semnificativ în acest sens faptul că o serie de studenţi dovedesc calităţi admirabile în încercările de manifestare ştiinţifică, participând concret la manifestări ştiinţifice, organizate la nivel naţional.
 • În sprijinul activităţii ştiinţifice, în cadrul specializării Geografie, funcţionează un Centru de cercetare ”Populaţie – Habitat – Mediu”, centru deschis cadrelor didactice şi totodată studenţilor şi masteranzilor. S-a statuat în activitatea de formare a viitorilor geografi în cadrul Universităţii Hyperion – activităţile de practică ştiinţifică, atât în orizontul local (prin convenţii cu instituţii de specialitate, cât mai ales prin organizarea în fiecare an, a aplicaţiilor de teren în diferite regiuni ale ţării.
 • În cei trei ani de studii, studenţii parcurg întreg teritoriul ţării.
 • În asemenea cadru, tinerii geografi beneficiază în laboratorul natural de cunoaşterea realităţilor de ordin geografic, de tainele vetrei etnice româneşti, a semnificaţiilor geoistorice, economice şi spirituale, ale fiecărui colţ de ţară, regiune, judeţ, oraş, comună, sat.
 • Datorită sprijinului conducerii Universităţii Hyperion din Bucureşti, studenţii specializării Geografie, beneficiază de o bază materială pe deplin corespunzătoare cerinţelor învăţământului modern.
 • Studenţii au acces la o bibliotecă centrală precum şi la bibliotecile organizate în cadrul fiecărui laborator în care se desfăşoară lucrările practice.
 • În cadrul Universităţii Hyperion, specializarea Geografie, funcţionează de asemenea un stagiu de pregătire – Masterat cu o temă de o deosebită actualitate, precum ”Managemenntul mediului şi dezvoltare durabilă”. Este un stagiu de pregătire deosebit de solicitat de către absolvenţii proprii şi nu mai puţin din alte unităţi de învăţământ din România.
 • Pentru stimularea şi eficientizarea pregătirii profesionale, conducerea Universităţii Hyperion acordă studenţilor cu rezultate foarte bune burse anuale.
 • Manifestările de sfârşit de an din anii anteriori, marchează admirabile momente exprimate de studenţi din perioada vieţii universitare (sesiuni festive, prezentarea de microfilme, dedicaţii etc.) prin care se atestă satisfacţia faţă de buna lor pregătire profesională, didactică şi de cercetare ştiinţifică şi nu mai puţin semnificaţiile relaţiilor academice – profesor – student, profesor – profesor.
 • Absolvenţi Specializării Geografie de la Universitatea Hyperion, atestă o pregătire de înalt nivel profesional, solicitat de diferite domenii: didactic, turistic, mediu, meteorologie, gospodărirea apelor, urbanism, dezvoltare regională, dezvoltare rurală şi altele

S3 S2 S4 S1