Misiune şi obiective

Misiunea facultăţii implică două componente de bază: una didactică şi una ştiinţifică. 

In ansamblu, Specializarea Geografie,  îşi propune:

  • Proiectarea şi adoptarea unui plan de învăţământ modern, pe baza experienţei marilor universităţi din ţară şi străinătate, corespunzător prevederilor Declaraţiei de la Bologna din 1999 şi cerinţelor de restructurare a învăţământului superior din ultimii ani;
  • Implementarea unor metode moderne ce  vizează rolul participativ al studentului la cursuri, seminarii, laboratoare, manifestări ale Cercului Ştiinţific studenţesc ”Simion Mehedinţi”  precum şi alte activităţi ştiinţifice, care să îi dezvolte acestuia abilităţile practice de analiză şi cercetare şi să îl ordoneze în activitate;
  • De asemenea dezvoltarea capacităţii analitice şi de studiu individual în vederea fundamentării deciziilor în soluţionarea problemelor specifice acestui domeniu, în concordanţă cu strategia naţională şi prevederile Uniunii Europene;
  • Pe parcursul ciclului de Licenţă, Specializarea Geografie îşi asumă misiunea de a asigura absolvenţilor o pregătire solidă în domeniul Stiintelor Naturii şi ale Mediului. Aprofundarea cunoştiinţelor se realizează în domenii mai înguste pe parcursul ciclului de Master (Managementul mediului şi dezvoltare durabilă), unde sunt dobândite competenţe specifice pentru a urma o carieră de succes în domenii cerute de piaţa muncii.;
  • Pregătirea studenţilor noştri este concretizată prin existenţa unui număr mare de mobilităţi ale studenților în cadrul programelor ERASMUS, cât şi prin participări la diverse manifestări ştiinţifice, în ţară sau în străinătate. Coloborarea cu partenerii academici din străinătate se concretizează prin schimburi de stagii de pregătire pentru studenţi şi de cercetare pentru cadrele didactice;
  • Specializarea Geografie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii îşi propune să perfecţioneze activitatea Centrelor de Cercetare şi să promoveze originalitatea în cercetare, astfel încât să se asigure premizele pentru integrarea învăţământului geografic în cadrul cerinţelor  de protecţie a mediului, de exploatare judicioasă a resurselor, de dezvoltare durabilă a teritoriului, dezvoltare regională, dezvoltare rurală,  valorificarea potenţialului turistic  şi altele;
  •  Formarea de specialişti cu competenţe în cunoaşterea turismului ca fenomen socio-economic, în expertizele teritoriale ale acestuia;
  • Promovarea unui învăţământ geografic de înaltă calitate.